Hizmet Sözleşmesi


.GENEL HÜKÜMLER
1.Mihrab Turizm, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve
bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla tüketiciye
bildirim yapılması suretiyle değiştirme veya tüketiciyi başka acentaya devretme hakkına sahiptir.
Kayıt esnasında verilen tur programları taslak, genel programlardır. Tur programlarında belirtilen
gezilerin organize edileceği günler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilir. Tüketici toplam gezi
süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik
yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.
2.Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50 cm x 70 cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2
valiz, uçaklı ve 3 geceden fazla konaklanan seyahatlerde ise 20 kg bagaj getirme ve götürme
hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.
3.Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile
kesici, delici, ateşli silahlar ve her çeşit hayvan acentanın açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt
araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar.
4.Acente personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda
kaybolan, hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi manevi değeri ile sair vasıf ve
özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2’si
kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak acenta tarafından eşya sahibi 
tüketiciye ödenir. Acenta tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare
edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok
katılımcının ulaşım bedeli kadar sorumludur.
5.Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir.
6.Kayıt olunan turun acenta tarafından vaki iptal bildirimi, her tüketiciye münferiden yapılabileceği
gibi, grup rezervasyonlarında grup liderine, yazılı ve sözlü basın kanallarından birinde ilan yolu ile
genel olarak yapılabilir.
7.Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana
gelecek mücbir hal dışındaki sebeplerden acenta sorumludur. Acenta gerekli olan hallerde
tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye
bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve
gezi esnasında tüketiciye verilerek ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir.
Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin
bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
8.Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde turu terk
ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek
zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
9.Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi
niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar
kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını
ortadan kaldırır.
10.Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) kendi
adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile
sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen sözleşmede bizzat
imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicilerinin acenta aleyhine ve katılmış
oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar
dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentanın sözleşmede imzası
bulunan tüketicileriyle ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan
tüketiciler sözleşmeyi imzalamış olmasalar da taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme
şartlarını broşür, katalog, web sitesi, katılım formu ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye
bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmiştir.
11.Acenta geziye katılacak tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri
sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle
kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin acenta ile taşımayı üstlenen müesseseler
arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araç programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde
bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, grev, terör, savaş
ihtimali veya buna benzer mücbir sebeplerden ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya
üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü
aksaklıklardan, maddi manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı
hizmetlerinden, acentanın işleten sıfatı olmaması nedeniyle mevcut sorumluluğu bulunmadığını,
asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. Bu nedenle acenta
tüketiciye karşı asli fail gibi müşterek ve müteselsil borçlu değildir. Tüketici bu gibi aksaklık ve
kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine
gidecektir. Alacağını tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk kaideleri dahilinde
acenteden talep olunabilecek miktar asli faillerden tahsil edilemeyen miktar olabilecektir.
12Mihrab Turizm konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise
iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat
14.00’ten önce tüketicilere teslim edilemez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 10.00’a kadar
odalarını boşaltmaları gerekmektedir.
13.Satışlarımız nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi
kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde 
tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan banka ile muhatap olup bankanın uygulayacağı faiz
oranları geçerlidir. Bu nedenle Mihrab Turizm muhatap değildir.
14.Mihrab Turizm ağırlıklı olarak doğa turlarında faaliyet göstermektedir. Bu tür turların
rezervasyonlarında ve katılımında aşağıdaki muhtemel tehlikeleri doğanın belirsizliklerinden ve
dinamiğinden doğacak aksaklıkları göze aldığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Turdaki
herhangi bir yaralanma, hastalık, mal kaybı yada mala zarar gelmesi, rahatsızlık..vb doğa
turlarında kabul edilmesi gereken ön koşullardır. Bu tip seyahatlerin felsefesi ve temelini esneklik
ve alternatifler oluşturur. Doğa turlarına katılarak yukarıda sayılan koşulların muhtemel olduğunu
ve bu olayların hoşnutsuzluk yaratabileceğini kabul ediyor ve göze alıyorsunuz demektir. Fakat
her koşulda sizlere kapsamlı bir sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası yaptırmanızı öneririz.
Herhangi bir yaralanma, sakatlanma yada ölüm durumunda Mihrab Turizm’in yasal zorunluluk
olarak yaptırdığı sigorta dışında hiç bir sorumluluğu yoktur. Mihrabın görevi bu tip acil durumlarda
en uygun koşullarda katılımcıyı en yakın sağlık merkezine ulaştırmak ve sigortasını devreye
sokmaktır.
15.Organizasyonlarımızın ve özellikle doğa turlarının gereği olarak grup liderine uymak
zorundasınız. Turun gidişatını bozacak yada diğer grup üyelerini huzursuz edecek davranışlarda
bulunduğunuz taktirde, başkalarının sağlığını tehlikeye attığınız durumlarda tur hakkınızı
kaybeder ve turla ilişkiniz düzenlenen rapor ile kesilir. Bu durumda tazminat hakkınız yoktur.
16.Tüm aktivitelerimiz grup aktivitesidir. Grubun başarısı ve huzuru ön plandadır. Bireysel
davranışlara izin verilmez. Grup lideri tur boyunca yetkili tek otoritedir. Şayet grup lideri sağlık
durumunuzun yada genel davranışlarınızın grubun sağlık, birliktelik, genel yapı, güvenlik ve
huzuru ile ilgili problem yarattığını düşündüğü taktirde sizin turu terk etmenizi isteyebilir. Bu tip
durumlarda lider rapor hazırlar ve diğer grup üyelerine de raporu imzalatır. Gruptan ayrılması
istenen kişinin hiçbir tazminat hakkı doğmaz.
17.Acentemizin düzenlemiş olduğu herhangi bir gezi, tur ve organizasyon sırasında çekilen
fotoğraf, kamera görüntüsü, görsel materyaller ile ilgili tanıtım ve reklam gibi her türlü pazarlama
yöntemi için kullanılabilir, bu tanıtımlarda görüntüsü bulunan kişiler görüntüden dolayı hak talep
edemez.
18.Mihrab Turizm rezervasyon sahibine ait bilgileri gizli tutmak zorundadır. Taraflar herhangi bir
anlaşmazlık durumunda Mihrab Turizm kayıtlarını kesin delil olarak kabul ederler. Bu
sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
19.Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618 SY., 4077 SY.,4288 SY.,2634 SY., IATAi
IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’nin dahil olduğu
Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve
tebliğler ile uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’de ki tatbik bulan TÜRSAB
Kütahya çizelgesi hükümleri tatbiki olacaktır.
20.Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın
hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya çizelgesi (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ
DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) maddeleri uygulanır.
İLETİŞİM

dohaturizm@gmail.com
03123121260
Kavaklıdere mah. Bankacı sk.
    No: 3/8 Çankaya
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.